Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

icon
icon
icon

Šis pranešimas skirtas UAB „Provet“, UAB „Veta Klinika“ arba UAB „Vaidos klinika“, veikiančių DR VET prekiniu ženklu, veterinarijos klinikų klientams.

Norėtume Jus informuoti, kad siekdami gerinti veterinarijos paslaugų kokybę bei prieinamumą, 2023 m. gruodžio 19 d. UAB Provet“ (adresas Rasų g. 9, LT-11350 Vilnius), UAB „Veta Klinika“ (adresas Kalvarijų g. 62-9, LT-09304 Vilnius) ir UAB „Vaidos klinika“ (adresas Rasų g. 9, LT-11350 Vilnius) buvo prijungtos prie UAB „DR VET“. Pažymime, kad tai yra organizacinis prijungimas, tačiau veterinarijos klinikos ir toliau teikia veterinarijos paslaugas veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose, esančiose adresais, t.y. Žalgirio g. 135, Vilnius; Vytenio g. 20, Vilnius; Vilniaus g. 67, Grigiškės, Vilniaus m. sav.; Šeškinės g. 22, Vilnius; Liepkalnio g. 112, Vilnius

Po prijungimo, UAB „Provet“, UAB „Veta Klinika“ ir UAB „Vaidos klinika“ tvarkomų asmens duomenų valdytoju tapo UAB „DR VET“. Už tolimesnį Jūsų asmens duomenų tvarkymą bus atsakinga UAB „DR VET“. Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima susipažinti patalpose, esančiose Lvivo g. 25-702, Vilniuje.

Informuojame, kad naujasis duomenų valdytojas UAB „DR VET“ įsipareigoja užtikrinti tokį patį asmens duomenų apsaugos lygį. Jeigu Jums kiltų klausimų, susijusių su šiame pranešime pateikiama informacija, nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu arba turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su šiame pranešime pateikiama informacija, prašome iki 2024 m. vasario 22 d. susisiekti su naujojo asmens duomenų valdytojo asmens duomenų pareigūnu, el. pašto adresu dap@drvet.lt.

Pagrindinės sąvokosPranešime vartojamos sąvokos turi šias reikšmes:
 
* BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
* Bendrovė – UAB „DR VET“, juridinio asmens kodas:  306164486, buveinės adresas: Bukčių g. 8, Vilnius;
* Gyvūnas – bet kokios rūšies ūkinis ar laukinis gyvūnas arba gyvūnas augintinis;
* Gyvūno laikytojas – asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai arba neatlygintinai ir kuris kreipėsi į Bendrovę bei naudojasi bendrovės teikiamomis Veterinarijos paslaugomis;
* Paslaugos – veterinarinės paslaugos;
* Prekės – veterinariniai receptiniai ir nereceptiniai vaistai, biocidai ir dezinfekcinės priemonės, pašarai, pašarų papildai ir priedai, ėdalai šunims ir katėms, veterinariniai instrumentai ir priemonės bei kitos prekės, susijusios su gyvūnais;
* Veterinarijos paslauga – už mokestį arba neatlygintinai Gyvūno laikytojui Veterinarijos paslaugų teikėjo teikiama paslauga: konsultacija gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimais, gyvūnų ligų diagnozavimas, gydymas ir profilaktika, gyvūnų laikinas laikymas ir priežiūra gydymo tikslais Veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose, gyvūnų ženklinimas, gyvūno gaišimo priežasčių nustatymas ar kt.  

Kitos šiame pranešime vartojamos, bet neapibrėžtos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos BDAR ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Asmens duomenų valdytojasUAB „DR VET“
Juridinio asmens kodas:  306164486
Buveinės adresas: Bukčių g. 8, Vilnius
Elektroninio pašto adresas: info@drvet.lt
Telefono numeris: +37066939402
Asmens duomenų tvarkymo tikslaiBendrovė Jūsų duomenis gali tvarkyti šiais tikslais:  

* Veterinarijos paslaugų teikimo (įskaitant pirkimo – pardavimo,  „Sveikatos plano“ sutarčių sudarymą ir vykdymą) tikslu;
* Veterinarinių vaistų receptų išrašymo tikslu;
* pranešimų/priminimų apie vakcinacijas, operacijas ar pakartotinį vizitą pas Veterinarijos gydytojus siuntimo tikslu;
* turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas);
* teikiant pasiūlymus ir informaciją apie Bendrovės, su ja susijusių asmenų ir  verslo partnerių prekes ir paslaugas (tiesioginės rinkodaros tikslu);
* įsiskolinimų administravimo tikslu;
* profesionalios aptarnavimo kokybės, pranešimų ir komunikacijos užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su duomenų subjektais (įskaitant Gyvūno laikytoją) sprendimo tikslu;
* konkursų, žaidimų, prezentacijų, seminarų, šventinių ir panašių renginių organizavimo tikslu;
* Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tikslu;
* siekiant užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę ir interesantų kreipimųsi, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą (telefoninių pokalbių įrašymas);
* DR. Vet dovanų čekių panaudojimo tikslu;
* Gyvūno kraujo ar kraujo sudėtinių dalių donorystės tikslu.
Tvarkomų asmens duomenų sąrašasBendrovė gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

* vardą, pavardę,
* gimimo datą/asmens kodą,
* telefono numerį,
* elektroninio pašto adresą,
* gyvenamosios vietos adresą,
* informaciją apie įsigytas Prekes, Paslaugas (įskaitant pristatymo informaciją),
* banko sąskaitos numerį,
* kredito/debeto kortelės duomenis (kortelės numerį, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą),
* asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenis,
* informaciją apie mokėjimus, skolos pagrindą ir dydį,
* lytį, amžių, socialinių tinklų paskyrų duomenis, informaciją apie laikomus gyvūnus, informaciją apie Gyvūno laikytojo prisirašymą prie Bendrovės su tikslu gauti Veterinarijos paslaugas Gyvūnui,
* kliento, Gyvūno laikytojo susisiekimo su Bendrove įrašus (pavyzdžiui, jei klientas, Gyvūno laikytojas bendrauja su Bendrovės darbuotojais ar susisiekia su Bendrove socialinių tinklų pagalba),
* atsiliepimus apie Bendrovės Prekes, Paslaugas, Veterinarijos paslaugas,
* informaciją, kuria klientas, Gyvūno laikytojas pasidalina naudojantis internetine svetaine, pateikia apklausų metu ar kitu būdu,
* nusiskundimo ir (ar) užklausos turinį, datą ir laiką,
* komunikacijos tarp Bendrovės ir kliento informaciją,
* socialinio tinklo paskyros kontaktinę informaciją,
* darbovietės pavadinimą, užimamas pareigas (jeigu asmenį į renginį registruoja darbdavys arba šią informaciją nurodo pats dalyvis),
* IP adresą ir prisijungimo duomenis (jei renginys nuotolinis),
* telefoninio pokalbio datą, pradžios ir pabaigos laiką, trukmę,
* telefoninio pokalbio priežastis,
* telefoninio pokalbio garso įrašo turinį.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindaiBendrovė asmens duomenis tvarko remdamasi šiais teisiniais pagrindais:
 
* duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.);
* tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.);
* tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.);
* tvarkyti duomenis būtina, siekiant užtikrinti teisėtus Bendrovės arba Trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).
Asmens duomenų tvarkymo laikotarpisJūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi žemiau nurodytą laikotarpį:
 
* Veterinarijos paslaugų teikimo tikslu renkami asmens duomenys saugomi sutarties galiojimu metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra nustatytas kitas asmens duomenų saugojimo terminas. Nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jeigu atskira sutartis nesudaroma, asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo momento;
* Veterinarinių vaistų receptų išrašymo tikslu surinkti asmens duomenys Bendrovėje saugomi 3 metus;
* pranešimų/priminimų apie vakcinacijas, operacijas ar pakartotinį vizitą pas Veterinarijos gydytojus siuntimui renkami asmens duomenys saugomi 10 metų;
* turto ir asmenų saugumo tikslu (vaizdo stebėjimas) surinkti asmens duomenys saugomi 3 mėnesius nuo užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai (tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos);
* tiesioginės rinkodaros tikslu renkami asmens duomenys gali būti saugomi (i) iki sutarties su duomenų subjektu termino pabaigos, nebent yra gautas duomenų subjekto sutikimas asmens duomenis saugoti ilgiau; (ii) 3 metus nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo momento, tais atvejais, kai duomenų subjektas nėra su Bendrove sudaręs sutarties;
* įsiskolinimų administravimo tikslu renkami asmens duomenys tvarkomi iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į bendrąjį ieškinio senaties terminą – 10 metų;
*profesionalios aptarnavimo kokybės, pranešimų ir komunikacijos užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su duomenų subjektais (įskaitant Gyvūno laikytoją) sprendimo tikslu renkami duomenys saugomi 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos;
*Bendrovės organizuojamų konkursų, žaidimų, prezentacijų, seminarų, šventinių ir panašių renginių tikslu renkami asmens duomenys saugomi iki šių renginių organizavimo ir įvykdymo pabaigos ir, jei taisyklėse yra numatyta apeliacijos galimybė – iki apeliacijos termino pabaigos;
* Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tikslu surinkti asmens duomenys saugomi 10 metų po gyvūnų augintinio ženklinimo ir/ar registravimo paslaugos suteikimo;
* tinkamos teikiamų paslaugų kokybės ir interesantų kreipimųsi, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimo tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas) surinkti asmens duomenys saugomi 13 mėnesių nuo telefoninio pokalbio įrašymo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai (tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos);
* DR. Vet dovanų čekių įsigijimo tikslu surinkti asmens duomenys saugomi DR. Vet dovanų čekio galiojimo metu ir 10 metų nuo DR. Vet dovanų čekio galiojimo pabaigos;
* Gyvūno kraujo ar kraujo sudėtinių dalių donorystės tikslu surinkti asmens duomenys saugomi 10 metų, skaičiuojant terminą nuo donorystės davimo dienos.
Asmens duomenų perdavimasJūsų asmens duomenys nėra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros, serverių nuomos, serverių priežiūros, elektroninių ryšių, internetinės svetainės administravimo, naujienlaiškių siuntimo, apskaitos, audito, reklamos, teisines ir kitas paslaugas.  

Kai to reikalaujama pagal galiojančius ir Bendrovės taikomus teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti ar apginti mūsų teises, bei pareikšti ar ginti teisinius reikalavimus, duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valstybinėms ir/ar savivaldybės įmonėms, ar teisėsaugos institucijoms.
Duomenų subjekto teisėsPrimename, kad remiantis BDAR nuostatomis, Jūs turite šias teises:

* teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys bei teisę atšaukti savo sutikimą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;
* teisę reikalauti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
* teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka;
* teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka;teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui;
* teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.  

Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, savo kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių ir bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų prašome kreiptis elektroninio pašto adresu dap@drvet.lt.

Rekvizitai

UAB „VET VENTURES“
Įmonės kodas 305405952
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237

Rekvizitai

UAB „VET VENTURES“
Įmonės kodas 305405952
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237

© DR.VET visos teisės saugomos 2021

Sprendimas:  MB "Devis"

© Dr. Vet visos teisės saugomos 2021

Sprendimas:  MB "Devis"

Domiesi šlapianosių pasaulio aktualijomis?

 

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Užsiprenumeruok naujienlaiškį!
crossmenu