DR. Vet

Taisyklės

DR.VET prenumeratos pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pardavėjo UAB „Vet Ventures“ („Pardavėjas“) teikiamų paslaugų plano prenumeratos („Prenumerata“) pirkimo taisyklės („Taisyklės“) nustato pirkėjo („Pirkėjas“) ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, Prenumeratos naudojimo sąlygas, prenumeratos nutraukimą ir šalių atsakomybę bei kitas su Prenumeratos užsakymu susijusias nuostatas.

1.2.Taisyklės kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Prenumeratos plano pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu.

2. Informacija apie Pardavėją 2.1.Taisyklės yra taikomos nuotoliniu būdu internetiniame puslapyje www.drvet.lt perkant Pardavėjo parduodamą Prenumeratą.

2.2.Pardavėjas yra UAB „Vet Ventures“, juridinio asmens kodas - 305405952, registracijos adresas – V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

2.3. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama internetinio puslapio skiltyje „Apie mus“

2.4.Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama internetinio puslapio skiltyje „Kontaktai“.

3. Prenumerata

3.1.Prenumerata reiškia Pardavėjo teikiamų veterinarijos paslaugų, kurias Pardavėjas siūlo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias skelbia savo internetiniame puslapyje www.drvet.lt, planą, kurį įsigydamas Pirkėjas įgyja teisę naudotis plane nurodytomis paslaugomis bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai pateikti Pardavėjo internetiniame puslapyje, Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

3.2. Informacija apie Pirkėjo užsakytą Prenumeratą, jos sąlygas bei Pirkėjui suteiktas paslaugas saugoma vidinėje Pardavėjo sistemoje.

3.3.Pardavėjas pasilieka teisę sau bet kada keisti bet kokią informaciją apie Prenumeratą ir jos sąlygas internetiniame puslapyje www.drvet.lt, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Prenumeratos planų sudėtį, aprašymus, kainas ir kitas esmines sąlygas. Pirkėjui yra žinoma ir jis sutinka, kad informacija apie pakeistas Prenumeratos sąlygas, planų sudėtį ar kt. būtų talpinama Pardavėjo internetiniame puslapyje. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad toks bet kokios informacijos pakeitimas nepažeidžia jo interesų, Pirkėjas nereiškia ir ateityje nereikš dėl to jokių pretenzijų.

4. Prenumeratos kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1.Prenumeratos kaina priklauso nuo Prenumeratos plano, kurį pasirenka ir užsako Pirkėjas bei Prenumeratos galiojimo laikotarpio.

4.2.Pirkėjo užsakymo pateikimo metu nurodyta Prenumeratos kaina yra galutinė mokėjimo kaina, į kurią įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai.

4.3.Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, ją apmoka mokėjimo kortele, Prenumeratos užsakymo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje suvedus mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerį, naudotojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą), už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais kas mėnesį (Pardavėjas naudoja STRIPE mokėjimų priėmimo platformą).

4.4.Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėti už Prenumeratą periodiniais mokėjimais kas mėnesį visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu, Prenumeratos kaina bus automatiniu būdu nuskaitoma nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenys išsaugomi Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, kas 30 dienų nuo pirmojo Prenumeratos kainos sumokėjimo. Pirmasis mokėjimas už Prenumeratą atliekamas jos užsakymo dieną.

4.5.Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad sutinka su šių Taisyklių 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo už Prenumeratą būdu.

4.6.Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, įsipareigoja savo mokėjimo kortelės sąskaitoje turėti Prenumeratos kainos sumą, kuri automatiniu būdu bus nuskaityta nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenis Pirkėjas pateikė Pardavėjui Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, sąskaitoje esančių lėšų.

5. Prenumeratos įsigijimo tvarka

5.1.Prenumeratorius nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje suformavęs krepšelį ir pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio Taisyklėmis ir Privatumo politika“, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, taip pat Pardavėjo Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

5.2.Sutartis nuotoliniu būdu sudaroma ir įsigalioja, kai užsakymo langelyje Pirkėjas, paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad pareiškia sutikimą įsigyti Prenumeratą ir sutinka su Prenumeratos kaina bei jos teikimo sąlygomis.

5.3. Jei perkant Prenumeratą nuotoliniu būdu, Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, ar kuria nors šių Taisyklių dalimi, Privatumo politika, Prenumeratos kaina ar jos dalimi, Prenumeratos teikimo sąlygomis tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, neužsakyti Prenumeratos ir nuotoliniu būdu nesudaryti Sutarties su Pardavėju.

5.4.Prenumeratos pavadinimas bei paslaugos ir jų kiekis, sudarantys Pirkėjo pasirinktos Prenumeratos planą, yra nurodytos Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt.

6. Prenumeratos naudojimo tvarka

6.1. Pirkėjas, įsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratą, Prenumeratos galiojimo laikotarpiu naudojasi įsigyto Prenumeratos plano paslaugomis, kurios Pirkėjui teikiamos bet kurioje iš Pardavėjo klinikų, kurių adresai nurodyti Pardavėjo internetiniame puslapyje.

6.2. Pirkėjo įsigytos Prenumeratos plane nurodytos paslaugos teikiamos išimtinai vienam Pirkėjo augintiniui, kuris yra užregistruojamas Pardavėjo duomenų bazėje pirminio apsilankymo vienoje iš Pardavėjo klinikų metu.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1.Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika, su kuria Pirkėjas yra susipažinęs ir pateikęs savo sutikimą dėl asmens duomenų. tvarkymo (žr., šių Taisyklių 5.1. punktą).

8. Pirkėjo teisės ir pareigos

8.1.Pirkėjas Prenumeratos užsakymo metu privalo pateikti Pardavėjui teisingą jį identifikuojančią informaciją.

8.2.Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:

8.2.1. Veiksnus pilnametis, t.y. 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnis fizinis asmuo;

8.2.2. Nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau 16 metų ir tėvų arba kitų jo teisėtų atstovų sutikimą; arba

8.2.3. Juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.

8.3.Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

8.4.Asmuo, neatitinkantis šių Taisyklių 8.2. punkte numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo dėl Prenumeratos pirkimo, ir nesudaryti sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

8.5.Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prenumeratą sutarto dydžio kainą vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais Prenumeratos galiojimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį.

8.6.Pirkėjas turi teisę žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Pardavėjui, tvarkymą. Pateikdamas savo asmens duomenis Pardavėjui, Pirkėjas patvirtina, kad davė sutikimą dėl tokių asmens duomenų tvarkymo.

8.7.Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti jam tinkamą Prenumeratos planą, pagal jo augintinio rūšį ir amžių.

8.8.Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo Pardavėjui pateiktu elektroniniu paštu būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai, susiję su tarp šalių sudarytos sutarties vykdymu.

9. Pardavėjo teisės ir pareigos

9.1.Pardavėjas įsipareigoja teikti Pirkėjui pagal jo pasirinktą Prenumeratos planą užsakytas paslaugas visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

9.2.Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam Pirkėjo perduotos informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

10. Prenumeratos galiojimo laikotarpis

10.1. Prenumerata galioja vieną mėnesį arba vienerius metus nuo jos užsakymo pateikimo ir patvirtinimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuriam laikotarpiui Prenumerata Pirkėjo buvo užsakyta, ir, pasibaigus Prenumeratos galiojimo laikotarpiui, nutrūksta automatiškai.

10.2. Prenumerata gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

10.3. Prenumerata gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 7 darbo dienas iki Prenumeratos nutraukimo dienos.

10.4. Kai Prenumerata nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už visas Pirkėjo faktiškai gautas paslaugas, jų kainas skaičiuojant be šiose Taisyklėse

ir/ar Pardavėjo internetiniame puslapyje numatytų nuolaidų paslaugoms, taikytinų, kai jos užsakomos perkant atitinkamą Prenumeratos planą.

10.5. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina skaičiuojama pagal atitinkamų paslaugų kainas (be nuolaidų), kokios jos buvo Prenumeratos nutraukimo dieną.

10.6. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina negali būti mažesnė nei suma, kurią Pirkėjas yra sumokėjęs / turi sumokėti Pardavėjui už naudojimąsi Prenumerata Prenumeratos galiojimo laikotarpiu iki jos nutraukimo dienos.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės vietą.

11.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naująją jų redakciją paskelbdamas internetiniame puslapyje www.drvet.lt. Pakeitimai įsigalioja po paskelbimo momento visiems sudarytiems ir sudaromiems sandoriams.

Rekvizitai

UAB „VET VENTURES“
Įmonės kodas 305405952
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237

Rekvizitai

UAB „VET VENTURES“
Įmonės kodas 305405952
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237

© DR.VET visos teisės saugomos 2021

Sprendimas:  MB "Devis"

© Dr. Vet visos teisės saugomos 2021

Sprendimas:  MB "Devis"

Domiesi šlapianosių pasaulio aktualijomis?

 

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Užsiprenumeruok naujienlaiškį!
crossmenu