Plano prenumeratos taisyklės

Plano prenumeratos taisyklės

DR.VET prenumeratos pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pardavėjo UAB „Vet Ventures“ („Pardavėjas“) teikiamų paslaugų plano prenumeratos („Prenumerata“) pirkimo sąlygos („Sąlygos“) nustato pirkėjo („Pirkėjas“) ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, Prenumeratos naudojimo sąlygas, Prenumeratos nutraukimą ir šalių atsakomybę bei kitas su Prenumeratos užsakymu ir vykdymu susijusias nuostatas. Prenumeratos pirkimo sąlygos yra informacinio pobūdžio.

1.2. Prenumeratos pirkimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo gali būti:

1.2.2. sudaroma nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt arba Pets app programėle Pirkėjui susipažinus su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis („Taisyklės“) ir pateikus užsakymą, kuris kartu su Taisyklėmis tampa sudaryta Prenumeratos pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiem šalims privalomu teisiniu dokumentu.

1.2.3. DR VET klinikoje Pirkėjui parašu patvirtinus, kad susipažino su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis, kurios kartu su šia sutartimi tampa sudaryta Prenumeratos pirkimo-pardavimo sutartimi ir abiems šalims privalomu teisiniu dokumentu.

 

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Pardavėjas yra UAB „Vet Ventures“, juridinio asmens kodas – 305405952, registracijos adresas – Bajorų g. 9, Padavarių k., Kretingos r. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama jo internetinio puslapio www.drvet.lt skiltyje „Apie mus“.

2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama jo internetinio puslapio www.drvet.lt skiltyje „Kontaktai“.

2.4. Pirkėjas yra asmuo nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje, Pets app programėleje arba atvykęs į kliniką ir sudarantis sutartį su Pardavėju dėl veterinarijos paslaugų pasirinkto plano Prenumeratos

 

3. Prenumerata

3.1. Prenumerata reiškia Pardavėjo teikiamų veterinarijos paslaugų, kurias Pardavėjas siūlo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias skelbia savo internetiniame puslapyje www.drvet.lt bei Pets app programėleje, ir kurios numatytos šių Sąlygų Priede Nr. 1, planą, kurį įsigydamas Pirkėjas pasirenka, kuriuose miestuose esančiose DR.VET klinikose jis planuoja naudotis paslaugomis, ir tokiu būdu įgyja teisę naudotis plane nurodytomis paslaugomis, atitinkamo miesto DR.VET klinikose, kurių adresai pateikti šios sutarties Priede Nr. 3 visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

3.2. Informacija apie Pirkėjo užsakytą Prenumeratą, jos sąlygas bei Pirkėjui suteiktas paslaugas yra saugoma vidinėje Pardavėjo sistemoje.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę sau bet kada keisti bet kokią informaciją apie Prenumeratą ir jos sąlygas internetiniame puslapyje www.drvet.lt ir Pets app programėlėje įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Prenumeratos planų sudėtį, aprašymus, kainas ir kitas esmines sąlygas. Pirkėjui yra žinoma ir jis sutinka, kad informacija apie pakeistas Prenumeratos sąlygas, planų sudėtį ar kt. būtų talpinama Pardavėjo internetiniame puslapyje ir Pets app programėlėje. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad toks bet kokios informacijos pakeitimas nepažeidžia jo interesų, Pirkėjas nereiškia ir ateityje nereikš dėl to jokių pretenzijų.

 

4. Prenumeratos kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prenumeratos kaina priklauso nuo Prenumeratos plano, kurį pasirenka ir užsako Pirkėjas

4.2. Pirkėjo užsakymo pateikimo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt ir Pets app programėlėje nurodyta Prenumeratos kaina yra galutinė mokėjimo kaina, į kurią įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai.

4.3. Pirkėjas Prenumeratą užsako internetu Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt arba Pets app programėlėje ir ją apmoka mokėjimo kortele Prenumeratos užsakymo metu Pardavėjo internetiniame puslapyje arba Pets app programėlėje suvesdamas savo mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerį, naudotojo vardą, pavardę, kortelės galiojimo datą, kortelės CVC2 kodą). Pardavėjas už Prenumeratą sumoka vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais kas mėnesį (Pardavėjas naudoja STRIPE mokėjimų priėmimo platformą).

4.4. Pirkėjas Prenumeratą įsigyjantis klinikoje už Prenumeratą apmoka mokėjimo kortele per kortelių skaitytuvą arba grynaisiais pinigais klinikos kasoje.

4.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėti už Prenumeratą periodiniais mokėjimais kas mėnesį visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu, Prenumeratos kaina bus automatiniu būdu nuskaitoma nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenys išsaugomi Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, kas 30 dienų nuo pirmojo Prenumeratos kainos sumokėjimo. Pirmasis mokėjimas už Prenumeratą atliekamas jos užsakymo dieną.

4.6. Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą:

4.6.1. Pardavėjo internetiniame puslapyje, pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir Sutarties sąlygomis“, paspaudęs mygtuką „apmokė-ti“, patvirtina, kad sutinka su Taisyklėse bei šių Sąlygų 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo už Prenumeratą būdu.

4.6.2. Pet apps programėlėje pasirinkęs planą, susipažinęs su šia sutartimi ir mokėjimo sąlygomis, klientas užpildo mokėjimo kortelės duomenis ir paspaudžia „išsaugoti kortelę“, tokiu būdu patvirtindamas, kad sutinka su Taisyklėse bei šių Sąlygų 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytu ir Pirkėjo pasirinktu apmokėjimo už Prenumeratą būdu.

4.7. Pirkėjas, užsakydamas Prenumeratą, įsipareigoja savo mokėjimo kortelės sąskaitoje turėti Prenumeratos kainos sumą, kuri automatiniu būdu bus nuskaityta nuo Pirkėjo mokėjimo kortelės, kurios duomenis Pirkėjas pateikė Pardavėjui Prenumeratos užsakymo pateikimo dieną, sąskaitoje esančių lėšų.

 

5. Prenumeratos įsigijimo tvarka

5.1. Pirkėjas gali įsigyti Prenumeratą:

5.1.1. nuotoliniu būdu Pardavėjo internetiniame puslapyje suformavęs krepšelį ir pažymėjęs „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir Sutarties sąlygomis“. Paspaudus mygtuką „apmokėti“ ir atlikus apmokėjimą patvirtina, kad su Taisyklėmis, taip pat šiomis Sutarties sąlygomis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis

5.1.2. nuotoliniu būdu Pets app programėlėje pasirinkęs norimą Prenumeratą ir pažymėjęs „ Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir Sutarties sąlygomis“. Paspaudus mygtuką „Apmokėti“ ir atlikus apmokėjimą patvirtina, kad su Taisyklėmis, taip pat šiomis Sutarties sąlygomis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

5.1.3. DR VET klinikoje patvirtinęs parašu, kad susipažino su šiomis Sutarties sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

5.2. Prenumerata laikoma užsakyta, kai:

5.2.1. Nuotoliniu būdu Pirkėjas Pardavėjo internetinio puslapio www.drvet.lt užsakymo langelyje arba Pets app programėlėje paspaudęs mygtuką „apmokėti“, patvirtina, kad pareiškia sutikimą įsigyti Prenumeratą ir sutinka su Prenumeratos kaina bei jos teikimo sąlygomis ir apmoka pasirinktos Prenumeratos pirmąją mėnesinę įmoką arba visą kainą.

5.2.2. Klinikoje Pirkėjas apmoka Prenumeratos kainą bankine kortele arba grynaisias kasoje.

5.3. Jei užsakydamas Prenumeratą Pardavėjo internetiniame puslapyje, Pets app programėlėje Pirkėjas pareiškia savo nesutikimą su Pardavėjo teikiamos Prenumeratos sąlygomis ir taisyklėmis, Pardavėjo privatumo politika, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, neužsakyti Prenumeratos ir nesudaryti sutarties su Pardavėju.

5.4. Prenumeratos pavadinimas bei paslaugos ir jų kiekis, sudarantys Pirkėjo pasirinktos Prenumeratos planą, yra nurodytos Pardavėjo internetiniame puslapyje www.drvet.lt, Pets app programėlėje, taip pat pateiktos ir nurodytos šių Sąlygų Priede Nr. 1

 

6. Prenumeratos naudojimo tvarka

6.1. Pirkėjas, įsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratą nuotoliniu būdu pateikto užsakymo ir sudarytos sutarties pagrindu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu naudojasi įsigyto Prenumeratos plano paslaugomis, kurios Pirkėjui teikiamos 3 priede išvardintose Pardavėjo klinikose.

6.2. Pirkėjo įsigytos Prenumeratos plane nurodytos paslaugos teikiamos išimtinai vienam Pirkėjo augintiniui, kuris yra užregistruojamas Pardavėjo duomenų bazėje pirminio apsilankymo vienoje iš Pardavėjo 3 priede nurodytų klinikų metu.

 

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis privatumo politika, su kuria Pirkėjas yra susipažinęs ir pateikęs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Prenumeratos užsakymo pateikimo Pardavėjui jo internetiniame puslapyje metu, užsiregistruodamas Pets app programėlėje, pasirašydamas sutartį dėl paslaugų teikim, bet kurioje DR VET klinikoje.

 

8. Pirkėjo teisės ir pareigos

8.1. Pirkėjas Prenumeratos užsakymo metu privalo pateikti Pardavėjui teisingą jį identifikuojančią informaciją.

8.2. Sutikdamas su Prenumeratos pirkimo Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:

8.2.1. veiksnus pilnametis, t.y. 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnis fizinis asmuo;

8.2.2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau 16 metų ir tėvų arba kitų jo teisėtų atstovų sutikimą; arba

8.2.3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.

8.2.4. Asmuo, neatitinkantis šių Taisyklėse numatytų ir šių Sąlygų 8.2 punkte nurodytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo dėl Prenumeratos pirkimo, ir nesudaryti sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prenumeratą sutarto dydžio kainą vienu mokėjimu už visą Prenumeratos galiojimo laikotarpį arba periodiniais mokėjimais Prenumeratos galiojimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį.

8.4. Pirkėjas turi teisę žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Pardavėjui, tvarkymą. Pateikdamas savo asmens duomenis Pardavėjui, Pirkėjas patvirtina, kad davė sutikimą dėl tokių asmens duomenų tvarkymo.

8.5. Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti jam tinkamą Prenumeratos planą, pagal savo augintinio rūšį ir amžių.

8.6. Užsakydamas Prenumeratą Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu arba telefono numeriu būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai, susiję tarp šalių nuotoliniu būdu sudarytos sutarties vykdymu.

8.7. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog įsigijus pasirinktą Prenumeratos planą, jam yra taikomos nuolaidos Prenumeratos plane nurodytoms paslaugoms. Paslaugų kaina būtų kitokia, jeigu šiomis paslaugomis Pirkėjas naudotųsi neįsigijęs iš Pardavėjo Prenumeratos.

 

9. Pardavėjo teisės ir pareigos

9.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti Pirkėjui pagal jo pasirinktą Prenumeratos planą užsakytas paslaugas visu Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam Pirkėjo perduotos informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

 

10. Prenumeratos galiojimo laikotarpis

10.1. Pirkėjui vėluojant apmokėti Prenumeratos mėnesinę įmoką ilgiau nei 10 darbo dienų, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir klientui išrašyti sąskaitą apmokėjimui už faktiškai suteiktas paslaugas Prenumeratos galiojimo laikotarpiu, jų kainą skaičiuojant pagal atitinkamų paslaugų kainas (be nuolaidų), kokios jos buvo Prenumeratos nutraukimo dieną, tokiu atveju, jei Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina nėra mažesnė nei suma, kurią Pirkėjas jau yra sumokėjęs Pardavėjui už naudojimąsi Prenumerata Prenumeratos galiojimo laikotarpiu iki jos nutraukimo dienos.

10.2. Prenumerata galioja vienerius metus nuo jos užsakymo pateikimo ir patvirtinimo dienos. Pirkėjui įsigijus Prenumeratą nuotoliniu būdu Pardavėjo internetinėje svetainėje www.drvet.lt arba Pets app programėlėje ir pasibaigus Prenumeratos galiojimo laikotarpiui, sutartis prasitęsia automatiškai, jei klientas neišreiškė noro jos nepratęsti pateikdamas prašymą el. Paštu info@drvet.lt, Pets app programėlėje arba 3 priede išvardintose DR VET klinikose iki pirmosios įmokos įmokėjimo už sekančius metus.

10.3. Prenumerata gali būti nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 7 darbo dienas iki Prenumeratos nutraukimo dienos.

10.4. Kai Prenumerata nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už visas Pirkėjo faktiškai gautas paslaugas, jų kainas skaičiuojant be šioje Sutartyje ir/ar Pardavėjo internetiniame puslapyje numatytų nuolaidų paslaugoms, taikytinų, kai jos užsakomos perkant atitinkamą Prenumeratos planą.

10.5. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina skaičiuojama pagal atitinkamų paslaugų kainas (be nuolaidų), kokios jos buvo Prenumeratos nutraukimo dieną.

10.6. Pirkėjo atlygintina faktiškai suteiktų paslaugų kaina negali būti mažesnė nei suma, kurią Pirkėjas yra sumokėjęs / turi sumokėti Pardavėjui už naudojimąsi Prenumerata Prenumeratos galiojimo laikotarpiu iki jos nutraukimo dienos.

 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Prenumeratos pirkimo Taisyklės, taip pat šios Sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę tarp šalių dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės vietą.

11.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, kuriose numatytos sutarties sudarymo sąlygos, naująją jų redakciją paskelbdamas internetiniame puslapyje www.drvet.lt, Pets app programėlėje. Pakeitimai įsigalioja po paskelbimo momento visiems sudarytiems ir sudaromiems sandoriams.